A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Jazykový kurz pro začátečníky
Číslo akreditace: v akreditačním řízení
   Cílem kurz je dosáhnout znalosti odpovídající výstupní úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: - uchazeč rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/ji pomoci. Budovat a rozvíjet osvojování jazykových prostředků (výslovnost , pravopis, slovní zásobu, mluvnice a její funkční užití) a řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si postupně osvojí jazykové prostředky a základní řečové dovednosti. Poslech ? rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajících se vlastní osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Cílem kurzu je osvojít si základní repertoár slovní zásoby. Čtení- rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám. Ústní interakce ? zvládne jednoduchým způsobem domluvit se s okolím, klást jednoduché otázky a odpovídat na jednoduché otázky. Samostatní ústní projev - zvládne jednoduchými větami popsat místo, kde žijí a lidi, které zná. Písemný projev ? napíše stručný jednoduchý text na pohlednici, vyplní formuláře obsahující osobní údaje, nepíše jednoduchý dopis. V průběhu kurzu je kladen důraz na schopnost účastníků komunikovat, na písemný projev, na efektivní domácí přípravu a samostudium. Výcvik výslovnosti bude zaměřen na osvojení slov a frází tak, aby byly srozumitelné pro rodilé mluvčí. Účastníci se budou jednoduchým způsobem zapojovat do interakce (párové, skupinové), budou si klást otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají, a na podobné otázky budou odpovídat. Budou iniciovat jednoduché výroky v oblastech nejnaléhavějších potřeb nebo týkající se velmi známých témat a reagovat na ně. Poslechové texty budou obsahovat většinu známých slov a základních frází, které se týkají účastníků samotných, jejich rodin a bezprostředního okolí. Texty budou namluveny pomalu a zřetelně. Texty ke čtení budou jednoduché, obsahují známá slova a jednoduché věty. Psaní procvičují na stručných jednoduchých textech (např. dopis, pohlednice apod.). Učí se vyplňovat formuláře obsahující osobní údaje. Pravopis procvičují na opisování známých slov a krátkých frází a na hláskování.
Určeno: učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD bez znaslosti jazyka
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Přátelé konec roku tradičně trávíme v srdci Beskyd, Rožnově pod Radhoštěm, přidáte se letos k nám? Neváhejte. Více v sekci cestovní agentura
 Vážení zákazníci na základě vyhlášení vlady ČR o stavu nouze na celém území ČR a zakazu vstupu do rizikových oblastí kam patří i Maďarsko, byl zájezd Termální lázně Zalakaros, přeložen na termín 19.-22.11.2020.
 Vážení zákazníci v sekci cestovní agentura můžete zhlédnout nabídku cestovní kanceláře Duha tour.
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008